Sysmex Europe
Sysmex Europe
Other Sites
Menu

Throphozoites with malaria tropica

Throphozoites with malaria tropica

Several throphozoites (Tr) in a patient with malaria tropica. Concomitant thrombocytopenia with giant platelets (P).